Uživatel:
Heslo:
Nový uživatel
Ztráta hesla?
https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=571

Všeobecné podmínky

Veškerý pohyb na těchto webových stránkách a užívání všech nabízených služeb se řídí Všeobecnými podmínkami. Věnujte, prosím, jejich čtění maximální pozornost.

Jak se obecně říká - neznalost podmínek neomlouvá!!!

Všeobecné podmínky pro užívání internetových stránek www.poradna-lasky.cz


I. Úvodní ustanovení


Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.poradna-lasky.cz a provozovaných spolkem Cordatum Praha, z.s., IČO: 22868208, DIČ CZ22868208, se sídlem Písecká 9/1968, Praha 3, PSČ 130 00, zapsaným v oddíle L, vložce 21575, spolkového rejstříku vedeného u Městským soudem v Praze (dále také „Všeobecné podmínky“).
 

II. Definice pojmů

 1. Provozovatelem“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí spolek Cordatum Praha, DIČ CZ22868208, se sídlem Písecká 9/1968, Praha 3, PSČ 130 00.
 2. Uživatelem“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí každá osoba, která se v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami registrovala na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, přičemž touto registrací na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz získá (oproti Návštěvníku) přístup k těm jejich částem a službám Provozovatele, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny.
 3. Návštěvníkem“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí každá osoba, která se pohybuje na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, aniž by provedla registraci v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
 4. Třetí osobou“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí každá jiná osoba kromě Provozovatele, Uživatele a Návštěvníka.
 5. Službami“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí veškerý obsah a veškeré služby obsažené na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 6. Obsahem Provozovatele“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) umístěné na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 7. Obsahem Uživatele“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předávané Uživatelem Provozovateli v souvislosti s užíváním Služeb.
 8. Obsahy“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí Obsah Provozovatele a Obsah Uživatele.
 9. Uživatelským účtem“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí uživatelský účet Uživatele, který byl založen na základě registrace Uživatele provedené v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.

 

III. Registrace

 1. Pro užívání Služeb Uživatelem je nezbytný proces registrace v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen „Registrace“). Pokud není pro užívání některých služeb Provozovatele nutná Registrace, i v takovém případě se užívání takové služby ze strany Návštěvníka řídí těmito Všeobecnými podmínkami a Návštěvník je povinen se s Všeobecnými podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Všeobecnými podmínkami souhlas zahájením užívání těchto služeb Provozovatele.
 2. Registrace Uživatele se provádí na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, kde je popsán registrační proces. Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz. Pro využití Služeb je Uživatel v rámci registračního procesu povinen uvést pouze přezdívku, pod kterou bude využívat Služeb Provozovatele, vlastní platnou e-mailovou adresu a rok narození Uživatele (dále jen „Povinné údaje“), popř. další údaje, které nemají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nepovinné údaje“) nebo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále též jen „Obecné nařízení“. Uživatel je povinen uvést vlastní platnou „soukromou“ e-mailovou adresu (např. e-mail založený na seznam.cz, centrum.cz, gmail.cz apod.). Uživatel, který uvedl cizí e-mailovou adresu, bere na vědomí a je srozuměn s tím, že nese plnou odpovědnost za škody, které tak způsobí jiné osobě, jejíž e-mailovou adresu při registraci uvedl, jakož i za škody způsobené Provozovateli. Provozovatel neodpovídá za zneužití jakékoliv e-mailové adresy jinou osobou v rámci Registrace a využívání Služeb Provozovatele. Uživatel je dále srozuměn s tím, že bez poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit Registraci a užívat tak Služby Provozovatele. V rámci Registrace v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami mohou být Uživatelem poskytnuty i další Nepovinné údaje, tyto však Uživatel poskytuje zcela dobrovolně, přičemž rozsah těchto dalších Nepovinných údajů záleží pouze na uvážení Uživatele. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. S ohledem na výše uvedené si Provozovatel vyhrazuje právo zrušit Uživatelský účet v případě, pokud Uživatel v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami uvede v rámci Registrace údaje o své osobě, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení.
 3. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami. Udělení souhlasu Uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání Služeb Provozovatele v celém neomezeném rozsahu. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři umístěném na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 4. Registrací provedenou v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami vzniká Uživatelský účet Uživatele.
 5. Okamžikem dokončení Registrace, tj. obdržením potvrzení Provozovatele o úspěšném dokončení Registrace, je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito Všeobecnými podmínkami. Pro vyloučení pochybností se má za to, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami bez dalšího, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v těchto Všeobecných podmínkách stanovená.
 6. Smluvní vztah mezi Návštěvníkem a Provozovatelem vzniká okamžikem faktického pohybu Návštěvníka na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 7. Registrace Uživatele ani využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Provozovatelem Uživateli internetových stránek www.poradna-lasky.cz zdarma.

 

IV. Práva a povinnosti 

 1. Uživatel tímto vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
  2. nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům,
  3. jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami a nijak jej neomezuje v užívání Služeb,
  4. používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Všeobecných podmínkách nedojde k porušení právních předpisů,
  5. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami, a že těmto Všeobecným podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  6. v rámci procesu Registrace dle čl. III. těchto Všeobecných podmínek uvede pouze údaje, které nemají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení,
  7. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb Provozovatele může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu Provozovatele,
  8. je-li mu méně než 15 let, má souhlas svého zákonného zástupce k využívání Služeb poskytovaných Provozovatelem na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, a že tento zákonný zástupce je seznámen s obsahem těchto Všeobecných podmínek a s těmito Všeobecnými podmínkami souhlasí.
 2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Všeobecných podmínek, zavazuje, že:
  1. neprovede Registraci, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů a těchto Všeobecných podmínek,
  2. nebude používat Služby, pokud by jejich použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů a těchto Všeobecných podmínek,
  3. bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
  4. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
  5. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli Třetí osobou, okamžitě to sdělí Provozovateli,
  6. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,
  7. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby,
  8. nebude činit nic, co by narušovalo řádný chod internetových stránek www.poradna-lasky.cz.
 3. Provozovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Všeobecných podmínek, oprávněn:
  1. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele,
  2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům,
  3. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.

 

V. Práva k duševnímu vlastnictví

 1. Veškerý obsah internetových stránek www.poradna-lasky.cz je vlastnictvím Provozovatele. Uživatel a/nebo Návštěvník bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných podmínek není oprávněn užívat název Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení Provozovatele.
 2. Uživatel tímto prohlašuje a je si vědom tohoto, že pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Provozovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele, činí tak bezplatně. Předáním Obsahu Uživatele Provozovateli se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí odeslání nebo jakékoliv přenesení Obsahu Uživatele na internetové stránky www.poradna-lasky.cz.
 3. Uživatel tímto výslovně prohlašuje a zaručuje se, že v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Provozovateli předává nebo bude předávat pouze takový Obsah Uživatele, jichž je výlučným vlastníkem a tedy předáním Obsahu Uživatele Provozovateli nedojde k porušení práv autorských, jakožto i jiných práv Třetích osob.
 4. Provozovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem užívat Obsahy. Je oprávněn je libovolně rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat. Provozovatel má právo Obsahy předat (úplatně i bezúplatně) Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
 5. Provozovatel není povinen Obsahy jakkoli užívat a je oprávněn kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit jakýkoli obsah z internetových stránek www.poradna-lasky.cz.
 6. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů, dotazů nebo připomínek Provozovateli Uživatelem je dobrovolné a za předpokladu poskytnutí oprávnění, dle výše uvedeného. Uživateli za předání příslušného Obsahu Provozovateli nevzniká právo na jakoukoli odměnu (finanční ani nefinanční).
 7. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 8. Uživatel může stahovat, kopírovat a tisknout pro vlastní potřebu (informace, studium) Obsah internetových stránek www.poradna-lasky.cz. Může také jakkoli odkazovat na texty na těchto stránkách, pokud by se nejednalo o úmyslné poškozování dobrého jména Provozovatele. Uživatel a/nebo Návštěvník a/nebo Třetí osoba může uveřejnit na jiných internetových stránkách některý z Obsahů z internetových stránek www.poradna-lasky.cz pouze a jedině za podmínky, že k takto použitému Obsahu uvede odkaz na zdroj Obsahu, tj. na internetové stránky www.poradna-lasky.cz.
 9. Uživateli a/nebo Návštěvníku a/nebo Třetí osobě je zakázáno jakkoli publikovat Obsah internetových stránek www.poradna-lasky.cz v písemné formě (časopisy, učebnice, atd.) bez předchozího souhlasu Provozovatele.

 

VI. Zásady chování Uživatele a/nebo Návštěvníka na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz

 1. Zásady chování Uživatele a/nebo Návštěvníka se řídí těmito Všeobecnými podmínkami Provozovatele.
 2. Uživatel bere na vědomí, že je plně odpovědný za důsledky svého jednání spojeného s užíváním Služeb a prohlašuje, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být jednak v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států, a dále s pravidly používání Služeb Provozovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
 3. Uživatel a/nebo Návštěvník je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
 4. Uživatel zejména nesmí:
  1. užívat kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami,
  2. komerčně užívat kterékoli Služby Provozovatele,
  3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Provozovatele i služeb a produktů Třetích osob,
  4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
  5. vyvolat dojem, že Uživatelem Služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel, nebo vytvářet Uživatelské Účty, jejichž parametry mohou budit pohoršení či jsou v rozporu s morálními nebo etickými pravidly,
  6. porušovat práva Provozovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech těchto Všeobecných podmínek.
 5. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Provozovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
  1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
  2. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
  3. obsahuje jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů ublížením na zdraví nebo způsobením jakékoli škody,
  4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují k nenávisti anebo hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, třídu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání apod. Je zakázáno propagovat jakoukoli skupinu s tímto zaměřením.
  5. obsahuje jakákoli pornografická díla,
  6. obsahuje nepravdivý údaj o Třetí osobě, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
  7. propagovat jakékoli jiné webové stránky (komerční i nekomerční) včetně vlastních blogů, uvádět odkazy na ně a jakoukoli jinou formou se snažit o jejich zviditelnění,
  8. uvádět osobní údaje Třetích osob včetně jejich kontaktů (př. e-mailové adresy, kontakty ICQ, kontakty Skype, kontakty Facebook apod.)
 6. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Provozovatele v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, má Provozovatel v souladu s těmito všeobecnými podmínkami právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet Uživatele.
 7. Uživatel bere tímto na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v těchto Všeobecných podmínkách může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu Uživateli.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. V souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Provozovatel vyžaduje po Uživateli toliko Povinné údaje nemající povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a Obecného nařízení, a to v rámci Registrace Uživatele na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Provozovateli další Nepovinné údaje.
 2. V případě, pokud by Provozovatel v souvislosti s provozováním internetových stránkách www.poradna-lasky.cz (kdykoliv v budoucnu) zpracovával osobní údaje ve smyslu Zákona a Obecného nařízení, zavazuje vždy postupovat ve smyslu dotčených právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů, a dále v souladu s interními předpisy Provozovatele vydaných v oblasti ochrany osobních údajů.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoliv osobní údaj ve smyslu Zákona a Obecného nařízení, poskytnutý Uživatelem při využívání Služeb Provozovatele na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 4. Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že poskytnutí jakýchkoli osobních údajů (včetně citlivých) ve smyslu Zákona a Obecného nařízení není povinné a Provozovatel takové údaje v žádném případě nevyžaduje. Pokud Uživatel poskytne v rámci Služeb Provozovatele jakýkoli osobní údaj ve smyslu Zákona a Obecného nařízení, činí tak dobrovolně a na základě svého vlastního uvážení a na svou vlastní odpovědnost. V případě, že Uživatel poskytne Provozovateli jakýkoliv osobní údaj o své osobě, má se za to, že dobrovolným poskytnutím takového údaje dává Uživatel souhlas Provozovateli k jeho zpracování. Zpracováním se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí již samotné umístění osobního údaje Uživatelem na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz (např. v rámci diskusních příspěvků Uživatele, v rámci Registrace apod.).
 5. Provozovatel shromažďuje a uchovává toliko Povinné údaje zadané Uživatelem v rámci Registrace, a to prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání Povinné údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.
 6. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Povinným údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní Třetím osobám.
 7. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů Třetích osob.
 8. Provozovatel nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Povinných údajů služby Registrace způsobem, který by byl v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami.
 9. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Povinné údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování služeb podle těchto Všeobecných podmínek) a pro statistické účely.
 10. Provedením Registrace v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře uděluje Uživatel Provozovateli souhlas se zpracováním Povinných údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných podmínek. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Povinných údajů, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb Provozovatele.
 11. Uživatel uděluje Provozovateli shora uvedené souhlasy se zpracováním a předáváním Povinných údajů (popř. citlivých údajů, jsou-li Uživatelem v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami poskytnuty) na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve.
 12. Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami Třetí osobu jako zpracovatele Povinných údajů.
 13. Souhlas Uživatele se zpracováním Povinných údajů je vždy dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na stránkách Provozovatele.
 14. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Provozovatele o informaci o zpracovávání svých Povinných údajů. V takovém případě Provozovatel poskytne Uživateli informace v potřebném rozsahu.
 15. Veškeré ostatní záležitosti týkající se ochrany osobních údajů ze strany Provozovatele jsou obsažena ve vnitřním předpisu Provozovatele, který je nepřetržitě dostupný na internetových stránkách provozovatele http://www.cordatum.cz/.

 

VIII. Obchodní sdělení, reklama a inzerce

 1. Uživatel a/nebo Návštěvník tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být na internetových stránkách zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „Reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb, jakožto i jiných informací.
 2. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz určuje Provozovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
 3. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Provozovatel proto žádným způsobem nedopovídá za obsah Reklamy. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli Reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem Reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
 4. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli na e-mailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb Provozovatele a o produktech a službách Třetích osob, včetně reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.
 5. Provozovatel v rámci služeb poskytovaných na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz umožňuje Uživateli využít služby inzerce v aplikaci Bazar (dále jen „Inzerce“). Obsah Inzerce je tvořen pouze příspěvky Uživatelů (nabídka, poptávka).
 6. Provozovatel v rámci služeb poskytovaných na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz umožňuje Uživateli využít služby Seznamka (dále jen „Seznamka“). Obsah služby Seznamka je tvořen pouze příspěvky Uživatelů.

 

IX. Vyloučení odpovědnosti

 1. Veškeré informace uvedené na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, jakožto i veškeré Služby Provozovatele, jsou vytvářeny v dobré víře směřující k naplnění základních cílů Provozovatele, kterými jsou zejména všestranná podpora rozvoje osobnosti a sebepoznání. Uživatel a/nebo Návštěvník je sám odpovědný za kroky, které na základě nalezených informací na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz podnikne. Uživatel a/nebo Návštěvník tímto výslovně prohlašuje, že veškeré informace obsažené na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz bere pouze jako orientační a taktéž bere na vědomí, že jejich případnou pravdivost si musí sám ověřit.
 2. Provozovatel usiluje o správnost a aktuálnost veškerých informací obsažených na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, avšak neručí za správnost a úplnost těchto informací poskytovaných na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 3. Provozovatel neručí za údaje poskytnuté jakoukoli Třetí stranou. Internetové stránky www.poradna-lasky.cz mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah nemá Provozovatel vliv a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost.
 4. Uživatel a/nebo Návštěvník tímto prohlašuje, že bere na vědomí, že Provozovatel ze své podstaty neposkytuje zaručené právní, lékařské, psychologické ani jiné odborné (kvalifikované) poradenství. Uživatel a/nebo Návštěvník bere na vědomí, že veškeré informace poskytované Provozovatelem na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz mají charakter rady či doporučení, a nelze je tedy považovat za odborné rady bez dalšího.
 5. Provozovatel se snaží vyvarovat zkreslení, které může být způsobeno technickými chybami, nicméně některé údaje či informace na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz mohou být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a Provozovatel nemůže zaručit nepřetržité poskytování Služby. Provozovatel vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy.
 6. Veškerý Obsah na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz slouží výhradně k informačním účelům a nepředstavuje tedy konzultaci nebo odborná doporučení.
 7. Uživatel a/nebo Návštěvník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že je sám odpovědný za veškeré své případné jednání, která uskuteční na základě jakýchkoliv informací poskytnutých Provozovatelem na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz. Dále Uživatel a/nebo Návštěvník prohlašuje, že rozumí skutečnosti, že veškeré odpovědi ze strany Provozovatele zveřejněné na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz jsou pouze doporučujícího charakteru s tím, že v žádném případě nenahrazují odbornou (kvalifikovanou) radu či snad dokonce návštěvu odborníka (ať už lékaře či psychologa apod.). Uživatel a/nebo Návštěvník si je vědom toho, že Provozovatel neposkytuje specializované rady, nýbrž odpovědi jsou tvořeny dobrovolníky Provozovatele poskytující odpověď v úrovni doporučení, přičemž tyto vycházejí z vlastní zkušenosti a prezentují vlastní názor, který nemusí mít všeobecnou platnost.
 8. Provozovatel nenese odpovědnost za tyto odpovědi, nenese odpovědnost za nedorozumění vyplývající z internetové komunikace, kde může docházet ke zkreslení, nenese odpovědnost za nepřesně či nesprávně uvedené údaje a informace Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že konkrétní odpovědi nelze vždy zobecnit a není tedy možné z nich vyvozovat závazné závěry i za předpokladu, že situace a stav mohou být zdánlivě podobné.
 9. Uživatel se zavazuje, že Obsah Uživatele uvedený do dotazu (či na jakékoliv místo tomu určené na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz) píše dobrovolně a pouze sám za sebe s tím, že se zavazuje udávat osobně pouze takové informace, které sám považuje za zveřejnitelné a které nebudou v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami, jakožto i v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států.
 10. Uživatel a/nebo Návštěvník bere na vědomí, že odpovědi ze strany Provozovatele umisťované na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz nejsou nijak vymahatelné. Provozovatel si vyhrazuje právo neodpovědět na veškeré dotazy Uživatele/Uživatelů.
 11. Provozovatel není odpovědný Uživateli, Návštěvníkovi či jakékoliv Třetí straně za jakékoliv škody finanční ani jiné hmotné či nehmotné škody přímé, nepřímé, mimořádné ani jiné škody následné, způsobené jakýmkoliv vědomým či nevědomým nakládáním s informačními zdroji Provozovatele a s informacemi v nich poskytnutými či z nich získanými a to včetně těch, které byly Uživateli poskytnuty Třetí stranou s výslovným souhlasem Provozovatele nebo na základě obchodního vztahu Provozovatele s takovou Třetí stranou. Provozovatel rovněž neodpovídá za žádné škody způsobené použitím zdrojů informací jiných stran, na které se může Provozovatel odkazovat či které může aktivně využívat.
 12. Provozovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb Provozovatele, a to zejména za reklamní sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb. Provozovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.
 13. Služby Inzerce a Seznamka jsou Provozovatelem poskytovány „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje Uživateli a Třetím osobám žádné záruky ohledně služeb Inzerce a Seznamky, zejména ohledně obsahu těchto služeb, který je tvořen výlučně příspěvky Uživatelů. Provozovatel dále neposkytuje žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb Inzerce a Seznamky. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel neposkytuje ohledně poskytování služeb Inzerce a Seznamky žádné záruky, a že je proto poskytování služeb Inzerce a Seznamky spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb Inzerce a Seznamky. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost jednak za obsah příspěvků Uživatelů, umístěných Uživatelem na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz v rámci služeb Inzerce a Seznamka (ani za jejich pravdivost, úplnost, správnost a přesnost), a dále za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem, Uživateli navzájem nebo Uživatelem a Třetí osobou v souvislosti s užíváním služeb Inzerce a Seznamky, přičemž Provozovatel neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících pro Uživatele či Třetí osobu z takového právního vztahu. Provozovatel v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatelů služeb Inzerce (tj. zadavatele a/nebo příjemce inzerce), zejména za kvalitu, kvantitu, dodání, převzetí, zaplacení předmětů inzerce. Pro vyloučení pochybností Uživatel bere na vědomí, že záruky a odpovědnost Provozovatele jsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách.

 

X. Souhlas s podmínkami

 1. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb Provozovatele seznámit s těmito Všeobecnými podmínkami a vyjádřit s nimi svůj bezpodmínečný souhlas. Bezpodmínečný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami je vyjádřen jednak buď přímo kliknutím na tlačítko umístěné na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz vyjadřující souhlas se zněním těchto Všeobecných podmínek nebo je vyjádřen fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb Provozovatele. Souhlas Návštěvníka s těmito Všeobecnými podmínkami je vyjádřen fakticky tím, že se Návštěvník toliko pohybuje na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Všeobecných podmínek. Provozovatel není povinen oznámit změnu těchto Všeobecných podmínek přímo Uživateli a/nebo Návštěvníkovi. Za dostatečné oznámení je bez dalšího považováno zveřejnění těchto Všeobecných podmínek na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 3. Jakékoliv změny těchto Všeobecných podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem. Ve vztahu ke každému Uživateli a/nebo Návštěvníku nabývají změněné Všeobecné podmínky účinnosti okamžikem jejich umístění na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz tak, aby k nim měl každý Uživatel a/nebo Návštěvník přístup a mohl se seznámit s jejich úplným zněním. Za projevení souhlasu Uživatele a/nebo Návštěvníka se zněním změněných Všeobecných podmínek se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Všeobecnými podmínkami umístěné na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz nebo pokračování v používání Služeb ze strany Uživatele a/nebo Návštěvníka i po datu, kdy bylo znění změněných Všeobecných podmínek umístěno na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 4. Pro vyloučení veškerých pochybností se má za to, že Uživatel, který již v minulosti provedl úspěšnou Registraci přede dnem účinnosti těchto Všeobecných podmínek a nadále na základě původní Registrace užívá Služby Provozovatele, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a má se za to, že s Všeobecnými podmínkami souhlasí.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem a/nebo Návštěvníkem může být uskutečňována buď písemně, nebo elektronickou formou prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu). V případě písemné komunikace je adresou Provozovatele pro doručování adresa sídla Provozovatele zveřejněná na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz.
 2. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům a/nebo Návštěvníkům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek www.poradna-lasky.cz. (př. oznámení změny Všeobecných podmínek).
 3. Tyto Všeobecné podmínky, jakož i veškeré právní vztahy vzniklé mezi Provozovatelem na straně jedné a Uživatelem a/nebo Návštěvníkem na straně druhé v souvislosti se Službami na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz se řídí právním řádem České republiky.
 4. Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem a/nebo Návštěvníkem vzniklé v souvislosti se Službami na internetových stránkách www.poradna-lasky.cz, budou s konečnou platností rozhodovány v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 5. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení Všeobecných podmínek.
 6. Toto znění Všeobecných podmínek nabývá účinnosti dne 25.5. 2018.

Cordatum Praha, z.s.
 


  Všeobecné podmínky ke stažení v .pdf

http://www.poradna-lasky.cz/cs/registrace::Registrace
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napoveda::Nápověda
http://www.poradna-lasky.cz/cs/vseobecne-podminky::Všeobecné podmínky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju::Ochrana osobních údajů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/podporte-nas::Podpořte nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/caste-dotazy::Časté dotazy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/zaslani-dotazu::Zaslat dotaz
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nase-odpovedi::Naše odpovědi
http://www.poradna-lasky.cz/cs/rekni-to::Řekni to!
http://www.poradna-lasky.cz/cs/komunikace-na-internetu::Komunikace na internetu
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty-na-odborniky::Kontakty na odborníky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/testy::Testy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/ankety::Ankety
http://www.poradna-lasky.cz/cs/soutez::Soutěž
http://www.poradna-lasky.cz/cs/profily::Profily
http://www.poradna-lasky.cz/cs/seznamka::Seznamka
http://www.poradna-lasky.cz/cs/laska-v-literature::Láska v literatuře
http://www.poradna-lasky.cz/cs/pribehy::Příběhy
http://www.poradna-lasky.cz/cs/basnicky::Básničky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/citaty::Citáty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/prislovi::Přísloví
http://www.poradna-lasky.cz/cs/blbinky::Blbinky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/o-poradne-lasky::O Poradně lásky
http://www.poradna-lasky.cz/cs/poradna-v-cislech::Poradna v číslech
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kodex-poradce::Kodex poradce
http://www.poradna-lasky.cz/cs/cordatum-praha::Cordatum Praha
http://www.poradna-lasky.cz/cs/nasi-dobrovolnici::Naši dobrovolníci
http://www.poradna-lasky.cz/cs/sponzori::Sponzoři
http://www.poradna-lasky.cz/cs/spratelene-weby::Spřátelené weby
http://www.poradna-lasky.cz/cs/napsali-o-nas::Napsali o nás
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kontakty::Kontakty
http://www.poradna-lasky.cz/cs/kniha-hostu::Kniha hostů
http://www.poradna-lasky.cz/cs/tiskove-zpravy::Tiskové zprávy